ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ BRIDŽU

Počet hráčov
Štyria - Vždy dvaja a dvaja sedia oproti sebe ako spojenci a tvoria jednu stranu, alebo "linku". Pre ľahšiu orientáciu označujeme jednotlivých hráčov po rozsadení svetovými stranami juh - sever, západ - východ. Rozsadenie sa určuje lósom, dve najväčšie z vytiahnutých kariet predstavujú jednu partnerskú dvojicu. Ak si vytiahnú dvaja hráči kartu rovnakej vysokej hodnoty, rozhoduje farba.
Prvý pár obsadí linku sever - juh, druhý dve ďalšie svetové strany.

Druh kariet :
Rummy karty (bez žolíkov) - 104 listov. Hrá sa však vždy len s jedným balíčkom.

Poradie hodnôt:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - J - Q - K - A

Sled farieb :
Hodnoty farieb sú v bridži stabilné. Najvyššou farbou sú piky , druhou v poradí srdce , potom kára , a nakoniec trefy .

Cieľ hry :
Licitáciou vydražiť najväčšiu hru a uhrať ju. Usilovať sa o maximálni počet zdvihov - 13.

Rozdávanie :
Hráč, ktorý si pri losovaní vytiahol najväčšiu kartu, rozdáva ako prvý. Zvolí si jeden z dvoch balíčkov 52 kariet, dá ich zamiešať hráčovi po svojej ľavici a preložiť hráčovi po pravej strane. Potom rozdáva po jednej karte zľava doprava ( v smere hodinových ručičiek), ľavým susedom začínajúc. V priebehu rozdávania sa mieša zároveň druhý balíček kariet, pripravený pre ďalšie kolo. Táto úloha je zverená partnerovi rozdávajúceho hráča. Keď ukončí miešanie, odloží balíček k svojej pravej ruke. Po skončení prvej hry ho vezme ďalší hráč a ihneď rozdáva. Ak je prvým rozdávačom predstaviteľ strany juh, potom v ďalšom kole rozdáva západ.

Priebeh hry :
Po rozdaní všetkých kariet si hráči zrovnajú svoje listy v ruke. Potom zahajuje hráč, ktorý rozdával, dražbu. Po nej nasleduje hra. Získané zdvihy sa skladajú na seba krížom, aby bola stála kontrola, koľko zdvihov strana získala. Prvým šiestim zdvihom, ktoré ešte nestačia na víťazstvo, sa hovorí "kniha". Každý ďalší zdvih sa nazýva "trik". V jednej hre je možné získať 7 trikov :

 •   7 zdvihov - 1 trik
 •   8 zdvihov - 2 triky
 •   9 zdvihov - 3 triky
 • 10 zdvihov - 4 triky
 • 11 zdvihov - 5 triky
 • 12 zdvihov - 6 triky
 • 13 zdvihov - 7 triky
Triky sa v závere hry hodnotia rôznymi bodovými hodnotami. Závisí v podstate na kvalite tromfovej karty.

Pravidlo hry :
Ctiť, priznávať farbu je základná povinnosť. Avšak nie je potrebné za každú cenu prebíjať vyššou hodnotou. Ak hráč nemá vynesenú farbu v ruke, môže, ale nemusí, prebíjať tromfom. Z taktických dôvodov je možné prihadzovať ľubovoľnú farbu.

Dražba (licitácia) :
Dražiť začína hráč, ktorý rozdával karty. Pravidlá hovoria o tom, že rozdávač ponúkne záväzok. Urobí to tak, že oznámi, koľko trikov a v akom záväzku (v ktorej tromfovej farbe) sa zaväzuje jeho strana získať. Záväzok však nemusí byť len tromfový (s uvedením tromfovej farby ), ale aj beztromfový, kde tromfy, naopak, nehrajú rolu. Ak sa tak napríklad stane zo slovami "dve piky", čo inak znamená "zaväzujem sa získať knihu (6 zdvihov) plus dva triky, teda celkom osem zdvihov, za predpokladu, že tromfovou farbou budú piky". Alebo ponuka znie : "jeden bez tromfov". Znamená to, že sa dražiteľ zaväzuje získať knihu a jeden trik naviac, teda 7 zdvihov. Hráč sediaci po ľavici má právo túto ponuku predražiť vyššou ponukou. Alebo je to lepšia farba, alebo vyšší počet zdvihov. Poradie záväzkov :
1 tref - 1 káro - 1 srdce - 1 pík - 1 bez tromfov - 2 trefy - 2 kára - 2 srdcia - 2 piky - 2 bez tromfov - 3 trefy - 3 kára - 3 srdcia - 3 piky - 3 bez tromfov ...

Tak sa ponuky zvyšujú až na 7 trefy - 7 kár - 7 srdci - 7 pík - 7 bez tromfov.

Dve piky predstavujú vyššiu ponuku, ako jeden bez tromfov atď. Súperi môžu dať na ponúknutý záväzok kontru. Po nej však dražba pokračuje, ak ponúkne ďalší hráč iný, ale vyšší záväzok. "Kontra" sa hlási vtedy, ak sa protivník domnieva, že hrajúca strana triky, ku ktorým sa zaviazala, nezíska. Kontrovaná hra sa hodnotí dvojnásobne vysoko. Ak je kontrovaný hráč presvedčený, že ohlásený počet trikov uhrá, môže ponúknuť "rekontra". Tým sa však hodnota hry znovu zvyšuje. Rekontra sa hodnotí dvakrát viac než kontra. V zásade teda platí : po kontrovaní niektorej ponuky musia traja ostatní hráči po sebe zaujať stanovisko. Buď odpovedajú "rekontra", alebo sa vzdajú ďalšej dražby a hlásia "pas", poprípade naopak zvyšujú ďalej svoju ponuku. V licitácií pokračuje vždy nasledujúci hráč. Konečný záväzok tvorí ponuka, po ktorej traja hráči pasovali. Potom nasleduje hra.

Zodpovednosť pri dražbe je mimoriadne veľká. Ak hráč draží príliš vysoko a strana s najväčším záväzkom svoju hru stratí, sú postihnutí obaja partneri. Ak zostala ponuka pod skutočnou možnosťou kariet, pripravujeme sa o cenné body. Nehodnotia sa totiž triky skutočné dosiahnuté, ale vydražené.

Na konečný bodový zisk hry má vplyv len splnenie dražby. Strana získa napr. 6 trikov, ale bolo vydražené 5 trikov, a tak sa bodovo oceňuje len týchto 5 trikov. Všetky ostatné sa hodnotia až v konečnom skóre celého stretnutia. Preto je obzvlášť dôležité vedieť právne ohodnotiť vlastnú silu kariet. Sila kariet v ruke závisí na dvoch faktoroch :

 1. či je v ruke dostatok kariet "dlhej farby", ktoré môžu prísť v úvahu ako tromfová farba.
 2. či je v ruke dostatok figúr, ktoré sľubujú uhrať viac zdvihov.

V licitácii a správnom ohodnotení listov je de facto celá podstata bridžovej hry. Iste nie je nijak jednoduché správne sa orientovať. Zvlášť začiatočník musí doslova študovať možné kombinácie a overovať si ich praktickou hrou. Pre lepšie pochopenie uvádzam tabuľku, podľa ktorej je možné dobre ohodnotiť silu kariet a predpokladaný počet dosiahnutých zdvihov. Anglická terminológia používa pre zdvih získaný figúrami termín "Honour-Trick", v skratke HT:

A a K v jednej farbe 2 HT
A a Q v jednej farbe 1,5 HT
K - Q , alebo K - J - 10 v jednej farbe 1 HT
K a niektorá iná farba hodnoty nižšej ako J 0,5 HT
Q - J a niektorá iná karta hodnoty nižšej ako J0,5 HT
Q a dve ľubovoľné karty pod 100,25 HT
J a tri ľubovoľné karty pod 100,25 HT
Dlhé farby - na každú 4. kartu0,5 HT
Dlhé farby - na každú 5. kartu a ďalšie po1 HT

Pri hodnotení dlhej farby vychádzame z predpokladu, že z nej urobíme farbu tromfovú. Farbu, ktorá nie je zastúpená aspoň štyrmi kartami, môžeme sotva zvoliť ako tromfovú.
Ak spočítame svoje možnosti, budeme s menej ako 2,5 HT (figúrovými zdvihmi) hlásiť pas. Na 2,5 HT sa odvážime ponúknuť jednu v farbe (hlásime podľa dlhej farby 1 kríž, 1 káro atď.). K ponuke dvoch trikov musíme mať na ruke silnejšiu kartu s vyššími figúrami a jednu dlhšiu farbu.

Nakoniec je potrebné zmieniť sa ešte o veľmi dôležitom momente licitácie. Hráč, ktorý ponúka svoj záväzok, zároveň informuje o sile svojich kariet a o najsilnejšej farbe nie len spoluhráča, ale aj protivníkov. Spoluhráč nadväzuje na túto licitáciu a snaží sa odpovedať, či s touto farbou súhlasí, alebo či má lepšiu farbu alebo zostavu. Podľa toho primerane zdvíha licitáciu a čaká, ako odpovedia protihráči. Populárne môžeme povedať, že pri licitácii oznamuje každé slovo hráča silu kariet a jeho možností spoluhráča. Je teda naprosto samozrejmé, že je nutné poznať systém hry, v ktorom všetci spoluhráči hovoria. U nás je najbežnejší systém limit a SAYC, v Amerike goren, stayman, roth - stone, v západnej Europe acol, baron, canapé, neapolitánsky tref, rímsky tref. Existuje ešte mnoho ďalších, domnievame sa však, že pre porozumenie princípu je predsa len najlepší systém bodového hodnotenia podľa Culbertsona, ako som ho už vysvetlil pri výpočte HT.

Pre lepšie pochopenie načrtnem postup myslenia hráčov pri licitácii:
Spoluhráč hlási " 1 kríž", je to najnižší záväzok, pravdepodobne naznačuje, že je silný v krížovej farbe. Spoluhráč má viac kariet v tejto farbe a okrem toho má ešte dlhú farbu, srdce. Hlási teda " 2 kríže" a čaká, ako sa vyvinie ďalšia licitácia. Pre uľahčenie počítajme s tím, že obaja protivníci pasujú, znamená to, že sila ich kariet je tak nízka, že nedosahuje ani potrebných 2,5 HT na jeden trik. Je možné očakávať, že vzájomná licitácia končí na siedmich trikoch, či už vo farbe, alebo bez trumfov.

HraHráč, ktorý uzavrel konečný záväzok, sa stáva hlavným hráčom, čiže vydražiteľom. Prvú kartu vynáša predák, hráč sediaci po ľavici hlavného hráča. Po vynesení prvej karty vyložil partner vydražiteľa svoje karty zrovnané podľa farieb a hodnôt do štyroch radov otvorené na stôl a ďalej sa hry žiadnym spôsobom nezúčastni. Hovorí sa mu preto "tichý hráč" a karty, ktoré vyložil na stôl, nazývame krátko, "stôl". Bude dobre zmieniť sa tu ešte stručne o "výnose". Vynáša totiž hráč, ktorý licitáciu neuzavrel, hráč protistrany. Je to veľká výhoda, pretože dobrým výnosom je možné zvrátiť i celý výsledok hry, či už je v prospech tej či onej strany. Preto musí protistrana vedieť tieto výhody využiť. Podľa postupu licitácie musí hráč vedieť, ako sú farby rozložené a dokonca aj akú pravdepodobnú silu kariet má hlavný hráč alebo "stôl".

Z kariet "stola" naďalej vynáša alebo pridáva do zdvihu jedine hlavný hráč. Po predákovom prvom výnose pridá teda hlavný hráč zo "stolu" druhú kartu, tretiu priloží zadák a štvrtú kartu hlavný hráč z ruky. Štyri karty takto hrané nazývame zdvih. Zdvih patrí tomu, kto prebil vo farbe alebo tromfom nesenú kartu. K ďalšiemu zdvihu vynáša vždy hráč, ktorý získal predchádzajúci zdvih. To znamená, že zdvih môže získať i "stôl", odkiaľ je nutné tiež vyniesť. Hlavný hráč so svojím partnerom, tichým hráčom, sú útočníci, predák a zadák sú obrancovia.

Pre zaujímavosť uvádzam ešte túto poznámku. Na myšlienku "tajného hráča" údajne prišli pred 60 rokmi traja britský úradníci v Indii, pretože im k obľúbenému bridžu chýbal štvrtý hráč, nahradzovali ho otvoreným vyložením rozdaných kariet.

Splnenie záväzku :Strana hlavného hráča splní záväzok, ak získa celkom aspoň toľko trikov, koľko činil záväzok pri dražbe. Ak získa menej trikov, záväzok nesplní. Každý trik chýbajúci do splnenia nazývame "pád". Ak strana hlavného hráča splní svoju úlohu ( a záväzok nebol kontrovaný ), počíta si :

za každý trik v záväzku trfovom alebo károvom 20 bodov
za každý trik v záväzku srdcovom alebo pikovom 30 bodov
za prvý trik v záväzku bez tromfov 40 bodov
a za ďalší trik v beztromfovom záväzku 30bodov

Kontra tieto sadzby zdvojnásobuje, rekontra štvornásobuje. Tieto sadzby tvoria výsledok hry a zapisujú sa do tzv. bridžového kríža pod čiaru. Zapisuje sa však vždy len toľko trikov, na koľko znel záväzok. Triky naviac, tj. triky získané nad záväzok, sa zapisujú len do zostatku nad čiaru.

V bridžovom kríži zapisujeme na ľavú stranu kolmice výsledky vlastnej strany. Na pravej strane sa evidujú výsledky súperov. Ak nesplní strana hlavného hráča svoj záväzok, nenapíše si nikto výsledok pod čiaru, len oba úspešnejší súperi si môžu do zostatku nad čiarou zaznamenať hodnotu pádov (podľa priloženej tabuľky)

Hra - stretnutie :Strana musí dosiahnuť buď jednou, alebo niekoľkými partiami najmenej 100 bodov pod čiarou, aby získala jednu hru. V jednom rozdaní je však možné v každom prípade dosiahnuť len jednej hry, a to i vtedy, žeby sa splnený záväzok hodnotil viac než 200 bodmi. K ukončeniu jedného stretnutia (robberu) je potrebné, aby víťazná strana dosiahla dve (eventuálne tri) hry hodnotené vždy najmenej stovkou bodov pod čiarou.

Prémie :Za vyhrané stretnutie dostane stana zvláštnu prémiu, ktorá sa zapisuje do zostatku pod čiarou. Nad čiaru si zapisujú prémiu za malý slem ( ak bolo vydražených a splnených 6 trikov) a za veľký slem (ak víťazná strana vydražila a splnila 7 trikov). Splnenie kontrovaného a rekontrovaného záväzku sa tiež zapisuje nad čiaru. To teda znamená, že body nad čiarou nehrajú rolu pri skórovaní v jednotlivých hrách. Avšak po každom stretnutí sa tieto body spočítajú, a ak hrajú bridžisti o peniaze (čo je skôr výnimka ako pravidlo), bodové rozdiely sa príslušne preplatia.
Ak uzatvára jedna strana hru, tj. po dosiahnutiu 100 bodov, označí tento úspech pod čiaru ležatým krížikom (x). Zároveň škrtne súperom eventuálny dielčí zápis pod čiarou. Nikdy sa neškrtajú zápisy nad čiarou.

Tabuľka sadzieb :
Prehľadná tabuľka všetkých sadzieb a prémií je pripojená. Nie je potrebné učiť sa tieto hodnoty naspamäť, stačí sa naučiť v tabuľke hľadať. Časom sa jednotlivé sadzby vštiepia každému hráčovi do pamäti.

Praktický príklad hry :Na konkrétnom priebehu licitácie hry si najlepšie ujasníme myšlienkový postup jednotlivých hráčov. Rozdával západ, hráči sedia pri stole podľa bežného označenia.

Sever
4
K,J,6
A,10,8,4
K,J,9,4,2
Západ
K,8,5,3
A,Q,8,3,2
J,7
7
Východ
A,J,10,2
10
K,Q,9,3,2
10,5,3
Juh
Q,9,7
9,7,5,4
6,5
A,Q,8,6

Licitácia:
zahajuje Z - "jedna kára", S - "jedna piky". Východ súdi, že na kára by jeho strana získala najviac 6 až 7 zdvihov. Ak však k svojej licitačnej základni pripočíta zvyšovaciu schopnosť pre srdcia, ktorú očakáva u svojho spoluhráča, môže ponúknuť: V - "dve srdcia". Juh má zvyšovaciu schopnosť pre piky, smie prelicitovať o zdvih: J - "dva piky". Západ má zvyšovaciu schopnosť pre srdcia: Z - "tri srdcia". Sever vie, že jeho partner ponuku "dva piky" prelicitoval najviac o jeden zdvih. Z toho súdi, že juh má zvyšovaciu schopnosť pre piky. Ak to pripočíta ku svojej licitačnej základni, vidí, že na piky môže získať 9 zdvihov: S - "tri piky". Východ je s pomerne vysokou ponukou protivníkov spokojný a dúfa, že protivníci ponuku nesplnia, preto: V - "pas", J - "pas", Z - "pas". Hra je odpasovaná, hlavným (riadiacim) hráčom sa stáva sever, jeho partner juh vyloží svoje karty na stôl a nezúčastňuje sa hry.

Hra:
Prvý vynáša východ. Zvolí k tomu partnerom hlásenú farbu:

 1. V - 10, J - 4,  Z - A,  S - 6.
  Západ dal A, pretože ako tretí v poradí má dať najväčšiu kartu. Podľa priebehu odhadzovania však súdi, že sever má v ruke J, pretože keby ho mal východ, bol by ho vyniesol namiesto 10. Avšak západ dosiaľ nevie, kto má K. Preto vynesie kára a očakáva istý zdvih :
 2. Z - 2!, S - J!, V - 3, J - 5.
  Sever dal J, tuší, že Q má západ, ktorý hlásil "dva kára". Východ vidí, že jeho strana získa na srdce pravdepodobne len jeden zdvih, pretože na stole sú len dva srdcové karty :
 3. V - K, J - 5, Z - 7, S - A.
  Hlavný hráč získal zdvih a snaží sa vytromfovať:
 4. S - 2, V - 5, J - A, Z - 7.
  Zdvih získal juh. Pozrime sa teraz, ktoré karty majú jednotlivý hráči v ruke a ktoré sú na stole:
 5. Juh nadväzuje na hru a vynáša:

 6. J - 6,  Z - 3,  S - K,  V - 10
  Protivníci už nemajú tromfy.
 7. S - 4,  V - 9,  J - 6,  Z - J
  Západ však nevie, že je už vytromfované, preto nesie znova kára :
 8. Z - 3,  S - K,  V - 2,  J - 7
 9. S - 4,  V - 10!,  J - Q,  Z - K
  Hra má teraz jednoznačný priebeh:
 10. Z - Q,  S - 9,  V - 2,  J - 9
 11. S - 8,  V - Q,  J - 8,  Z - 5
 12. J - 7,  Z - 8,  S - 4,  V - J
 13. S - 10,  V - 3,  J - Q,  Z - 6
 14. J - 9,  Z - 8,  S - J,  V - A

Hlavný hráč - sever - splnil ponuku svojej strany a získal 9 zdvihov. Tá dostane pod čiaru za "tri piky" 3 x 30 = 90 bodov.