AKO HRAŤ MINIBRIDŽ

  1. Karty sa rozdajú po jednej štyrom hráčom, ktorí hrajú vo dvojiciach sediacich oproti sebe – každý musí dostať 13 kariet.
  2. Každý hráč si spočíta hodnotu svojich kariet s použitím štandardnej stupnice bodov za vysoké karty: eso=4, kráľ=3, dáma=2, dolník=1 ("honérové body")
  3. Rozdávajúci začne licit: Ak má do desať bodov (vrátane), povie pas. Vtedy je na rade ďalší hráč v smere chodu hodín. Ak má 11 alebo viac bodov, povie "Otváram".
  4. Partner hráča, ktorý povedal "Otváram", napíše na lístok svoje body a podá lístok partnerovi. Ten spočíta svoje body a body partnera. Ak majú spolu aspoň 20 bodov, povie buď "zohrávam" (ak má rovnaký alebo väčší počet bodov ako partner), alebo "zohráva partner" (ak má partner viac bodov). Hráč zo zohrávajúcej dvojice, ktorý má viac bodov, sa stáva hlavným hráčom a jeho partner sa stáva tichým hráčom. Ak majú obaja hráči rovnaký počet bodov, potom sa hlavným hráčom stáva ten, ktorý povedal "otváram". Ak však je súčet bodov 19 alebo menej, povie "pas" a zohrávať bude druhá dvojica.
  5. Partner hráča, ktorý bude zohrávať, napíše na lístok počty kariet v jednotlivých farbách. Zohrávajúci hráč určí druh a výšku záväzku nasledovným spôsobom: Ak zistí zhodu (spolu s partnerom aspoň 8 kariet vo farbe) v niektorej drahej farbe (piky alebo srdcia), určí záväzok v drahej farbe. Ak sa hrá záväzok vo farbe, pripočíta si "rozlohové body": Za dubla (2 karty vo vedľajšej farbe) 1 bod, za singla (1 karta vo vedľajšej farbe) 2 body a za šikén (žiadna karta vo vedľajšej farbe) 3 body. Rozlohové body si v duchu pripočíta k honérovým bodom.
  6. Výšku záväzku určí takto: 21-26 bodov 1 srdce alebo 1 pik, 27 a viac bodov 4 srdcia alebo 4 piky.
  7. Ak nemá dvojica zhodu v drahej farbe, treba zistiť možnosť hrať bez tromfov. Na hru bez tromfov je treba mať v každej farbe spolu s partnerom aspoň 5 kariet, výnimočne 4 karty, keď má zohrávajúci v danej farbe 3 honéry. Výšku záväzku určí nasledovne: 21-24 bodov (rátajú sa iba honérové body – v hre bez tromfov nie je žiadnou výhodou mať krátku farbu) hrá 1 bez tromfov, 25 a viac bodov hrá 3 bez tromfov.
  8. Ak nie je splnená žiadna z podmienok bodov 5 a 6, potom sa bude hrať záväzok v lacnej farbe (kára alebo trefy). Pri zhode v lacnej farbe sa pripočítavajú rozlohové body ako je uvedené v bode 5. Výška záväzku sa určí nasledovne: 21-28 bodov záväzok 1 tref alebo 1 káro, 29 a viac bodov záväzok 5 trefov alebo 5 kár.
  9. Prvá osoba, ktorá vynáša kartu je hráč po ľavej strane hlavného hráča. Po výnose karty tichý hráč vyloží svoje karty na stôl tak, aby ich všetci videli. Každý hráč v smere chodu hodín pridá postupne svoju kartu a ten, čo pridal najvyššiu kartu vynesenej farby, získava zdvih, pričom akýkoľvek tromf prebíja akúkoľvek kartu inej farby. Ak ktorýkoľvek obranca získa zdvih, počíta sa to ako zdvih pre ich dvojicu.
  10. Karty sa potom otočia čelom dolu a hráč, ktorý získal zdvih, vynesie do ďalšieho zdvihu.

Hlavný hráč rozhoduje o hraných kartách tichého hráča, a ak vyhrávajúca karta pochádzala zo stola, prvá karta ďalšieho zdvihu musí byť tiež zo stola (ale hlavný hráč rozhoduje, ktorá karta to má byť).