ZÁKLADY BRIDŽU

   Bridž hrajú štyria hráči, vždy dvaja sediaci čelom proti sebe s druhou súperiacou dvojicou.

   Každý hráč má teda oproti partnera, vpravo a vľavo súpera. Používa sa balíček 52 žolíkových kariet, z ktorých sú vynechané žolíky. Pri vlastnej hre sa používajú striedavo oba balíky s rubom červeným a modrým.

   Jeden z hráčov tzv. rozdávajúci postupne rozdáva po jednej karte každému z hráčov. Rozdáva vždy zľava doprava, teda naopak než je to u nás obvykle pri iných kartových hrách. Po rozdaní má každý po 13 kariet a začína dražba – licitácia.
Podľa jednoduchých pravidiel tu jednotliví hráči navrhujú, či má byť niektorá farba určená za tromfy a zároveň sa zaväzujú, že v prípade schválenia ich návrhu získajú v nasledujúcej zohrávke stanovený počet zdvihov.

   Ak sa neurčí žiadna farba za tromf, hrá sa tzv. beztromfový záväzok.
Dražba končí až keď po nejakom návrhu ďalší traja hráči povedia pas, čím vyjadrujú, že nemajú ďalší návrh spojený s vyšším záväzkom.

   Zohrávka nasleduje po ukončení dražby. V jej priebehu sa vytvárajú zdvihy na stole tak, že každý zo štyroch hráčov vezme jednu zo svojich kariet a položí ju na stôl. Zdvih je teda štvorica kariet položených na stôl postupne jednotlivými hráčmi.

   Základným pravidlom je priznanie farby. Po vynesení prvej karty každý ďalší hráč musí pridať kartu rovnakej farby, ak má aspoň jednu takúto farbu. Ak má pritom kariet viac nie je nijako viazaný, ktorú kartu, vyššiu alebo nižšiu, má pridať. Je to na rozdiel od mariášu, kde sa musí pridať vždy karta vyššia. Naopak, ak má hráč aspoň jednu kartu vynesenej farby, nesmie pridať žiadnu kartu farby inej. To by bolo nepriznanie farby, tzv. renonc, ktoré je podľa pravidiel pokutované.

   Zdvih získava vždy najvyššia karta pri hre bez tromfov, pri tromfovej hre môže získať zdvih tromf, ak prebije vysoké karty vo vedľajšej farbe.
Keď každý hráč vyčerpá všetkých svojich 13 kariet, je vytvorených a odohraných 13 zdvihov, zohrávka končí. Záverečnou fázou je spočítanie zdvihov, ktoré získali obe dvojice a zapísanie bodovej hodnoty výsledku. Jedna dvojica vždy vyhráva, nerozhodný výsledok nie je možný.

   Ak je vo zdvihu jeden alebo viac tromfov, získava zdvih najvyšší z nich. Ak nie je vo zdvihu žiadny tromf, získava zdvih najvyššia karta farby, ktorá bola vynesená.

   Pri vlastnej hre, ak nie je stanovená žiadna farba tromfová alebo vo zdvihu nie je žiadny tromf je rozhodujúca farba karty vynesenej . Potom rozhoduje o tomto zdvihu len „výška“ kariet tejto farby, ostatné karty iných farieb sú bezvýznamné, hoci je to aj eso. Najvyššia karta farby výnosu získava tento zdvih. Ak je stanovená predchádzajúcou dražbou niektorá farba ako tromfová a v ktoromkoľvek zdvihu je jedna alebo viac tromfových kariet, rozhoduje len „výška“ týchto tromfových kariet – najvyššia z nich získava zdvih.

   Celý proces od rozdávania do zapísania trvá v praxi asi 7-8 minút. ;